Subaortik Membran

Subaortik Membran
Sabit bir subaortik membran tipik olarak, ventriküler septumdan sol ventriküler çıkış yoluna uzanan ve subaortik stenoz ile sonuçlanan bir membranöz ve / veya fibromüsküler doku kuşak veya sırtından oluşur. Fibromüsküler çıkıntı genellikle ayrıktır, ancak mitral kapağa veya dağınık ve tünel benzeri bağlantılarla çevresel olabilir. Bu, neonatal dönemde nadiren görülür, ancak fibröz dokunun anormal çoğalması nedeniyle zamanla gelişir ve ilerler. Vakaların% 50’sinden fazlasında ilişkili bir doğuştan kalp kusuru vardır. Yaygın ilişkili kusurlar arasında ventriküler sepal defekt, aort koarktasyonu, atriyoventriküler septal defekt, valvüler aortik stenoz ve mitral kapağın konjenital anomalileri bulunur.